Tangueros del Sur, Rosegården teaterhus, Teglverksveien 48 4632 Kristiansand
Konto:: 3000 30 96269/ Vipps(Tango 29544)
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vedtekter

Medlemskap

Tangueros del Sur er en medlemsklubb.

Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår.

Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret kr.175,-Innmelding skjer med innbetaling på konto 3000 30 96269

se vedtekter

Medlemskap

Tangueros del Sur er en medlemsklubb.

Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår.

Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret kr.175,-

Innmelding skjer med innbetaling på konto 3000 30 96269

Vedtekter

§1    Klubbens navn er Tangueros del Sur – Kristiansand tangoklubb (etablert 20.09.1998).

§2    Klubbens formål er:–  å være en møteplass og læringsarena for de som er interessert i argentinsk tango som dans, musikk og kultur–  fremme den argentinske tangoen i Kristiansand spesielt og i samarbeid med andre tangoklubber generelt.

§3    Klubben er en sammenslutning av personer med interesse for argentinsk tango uten bindinger til andre klubber, foreninger eller næringsinteresser.

§4    Klubben er åpen for alle som er interessert i argentinsk tango. Man blir medlem ved å betale medlemskontingent. For innmeldinger gjort i 2. halvdel av medlemsåret betales halv medlemskontingent.

§5    Medlemsåret følger kalenderåret.

§6    Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten.

§7    Klubbens øverste myndighet er årsmøtet. Vedtektsendringer og beslutning om oppløsning av klubben krever 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer. Andre vedtak krever kun simpelt flertall. Møteleder og sekretær velges av årsmøtet.

§8    Det skal avholdes årsmøte 1 gang pr år innen utgangen av februar måned. Innkallingen skal skje med minst 2 ukers varsel, og den skal angi de saker som skal behandles. Det settes frist på 1 uke for innsending av saker som ønskes behandlet på årsmøtet. Innkalling gjøres fortrinnsvis pr e-post og pr brev til de medlemmer som ikke har e-post-adresse. Med minst like lang varsel skal årsmøtet også bekjentgjøres på klubbens nettside. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller et flertall av medlemmene ønsker dette.

§9    Årsmøtet skal velge et styre bestående av leder og øvrige styremedlemmer. Det skal også velge revisor, valgkomite på 2 medlemmer og arbeidsgruppe på 4-5 medlemmer. Dersom noen trekker seg eller blir syk er det styrets oppgave å finne en erstatter. Valgkomiteen og arbeidsgruppen velger selv en leder/kontaktperson for styret blant sine medlemmer. Alle verv velges hvert år unntatt øvrige styremedlemmer som velges for 2 år.

§10  For årsmøtet føres det protokoll som undertegnes av møteleder og en person valgt av årsmøtet.

§11  Dersom årsmøtet vedtar oppløsning av klubben, skal årsmøtet også bestemme hvordan de eventuelle resterende midler og eiendeler skal håndteres.STYRET

§12  Klubben ledes av et styre som skal ha minimum 3, helst 4 medlemmer. Styret skal som et minimum ha følgende sammensetning: leder, sekretær og kasserer. Ved midlertidige fravær i styret skal leder av arbeidsgruppen tiltre som styremedlem. Dersom et styremedlem trekker seg fra sitt verv i styreperioden har styret fullmakt til selv å ta inn et nytt fullverdig styremedlem uten årsmøtets godkjenning.

§13  Ingen kan forplikte klubben uten at det foreligger et styrevedtak. Styrevedtak fattes når et flertall av styremedlemmene stemmer for en sak. Ved likt stemmetall har leder dobbeltstemme og kan benytte denne.

ØVRIGE ROLLER

§14  Musikkansvarlig og Webmaster velges av og i direkte samarbeid med klubbens styre.

KURSVIRKSOMHET OG UTGIFTSKOMPENSJON

§15  Alle som utfører arbeidsoppgaver for klubben får sine faktiske utgifter dekket i bytte mot innlevering av kvittering eller underskrevet regnskapsoppstilling. Styret er gitt fullmakt å bestemme hva som er slike utgifter samt hvem som har fri entré ordinære dansekvelder.

§16  Kursvirksomhet avholdt i Tangoklubbens regi. Interne kurs i TdS utføres på frivillig basis uten kompensasjon.Frivillig arbeid i klubben.Generelt skal øvrige aktiviteter som styrearbeid, DJ på dansekveldene, instruksjon på practica, forberedelser til fester, arbeidsgruppens gjøremål utføres på frivillig basis uten kompensasjon.DJ på milongaer (fester) betaler ikke inngang på de samme festene.Kursvirksomhet/opptreden formidlet via Tangoklubben.

Når klubben selv – eller noen i klubben via informasjonen på klubbens nettsider – mottar henvendelser om å arrangere tangokurs eller opptreden, sies arrangementet å være formidlet via Tangoklubben.  Som motytelse betaler instruktør(ene) 10 % formidlingsgebyr av sitt honorar til Tangoklubben.Instruktørene skal alltid informere leder i TdS om inngåtte avtaler om kurs og opptreden før aktiviteten finner sted.

Kursvirksomhet/opptreden i privat regi Styremedlemmene opptrer alltid på vegne av klubben og ikke som privatpersoner når det gjelder undervisning, opptreden og andre aktiviteter i tangosammenheng utenfor klubben. Det innebærer at styremedlemmene ikke kan ta imot privat betaling, men at eventuell godtgjøring tilfaller klubben. Ordinære medlemmer trenger ikke ta slike hensyn. Styremedlemmene har anledning til å undervise eller opptre uten honorar når deltakere/tilskuere ikke betaler.

Kost og losji

Når noen innlosjerer kursholderne i sine hjem, får de en kompensasjon på kr.100 pr person pr natt. For øvrige utgifter se§15 i vedtektene.

Dekning av faktiske utgifter i arbeidet for TangoklubbenDet fremgår av § 15 i vedtektene.